• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Operator Obrabiarek Skrawających - Operator obrabiarek skrawających ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia parametry skrawania, dobiera i mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. Przeprowadza obróbkę próbną, instruuje operatorów, jak poprawnie wykonywać czynności podczas użytkowania obrabiarek, kontroluje i koryguje przebieg obróbki. Mierzy i sprawdza wymiary i kształty obrabianych przedmiotów za pomocą sprawdzianów oraz przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych. Kontroluje i reguluje przebieg obróbki oraz koryguje błędy kształtu i wymiarów , spowodowane zużyciem ostrza. Czyści i konserwuje użytkowane obrabiarki, narzędzia i uchwyty. Kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających odbywa się w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum.

Operator obrabiarek skrawających może kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik może je podwyższać w szkołach wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych , wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. Ślusarz naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw. Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części. Przeprowadza próby po naprawach. Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego. Praca ślusarza odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, na ogół ogrzewanych i wymagających specjalnej wentylacji. Ślusarz może kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik może je podwyższać w szkołach wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn. Ślusarz może pracować w zakładach usługowych napraw sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego itp. Może prowadzić również własny warsztat ślusarski.

Monter Instalacji i Urządzeń Sanitarnych - Inne nazwy zawodu no: hydraulik, instalator centralnego ogrzewani, instalator gazowy, instalator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalator sanitarny, konserwator centralnego ogrzewania, konserwator instalacji gazowych, konserwator instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz rurociągi górnicze, okrętowe i przemysłowe, jak tez zewnętrzne sieci cieplne, gazowe, wodne i kanalizacyjne.

Wymagane dokumenty:

  • wyniki Testu Kompetencji,
  • Świadectwo ukończenia Gimnazjum,
  • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Podanie o przyjęcie