• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Technikum Nr 1

Technik Informatyk - inne nazwy zawodu np.: administrator aplikacji, administrator komputerowy, asystent przetwarzania danych, serwisant zintegrowanych systemów informatycznych. Technik informatyk opracowuj, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne, Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Rozszerzenie - Matematyka, Geografia

Języki obce - J. angielski, J. niemiecki


Technik Ekonomista - klasa mundurowa
- Innowacja pedagogiczna, w toku której realizowane będą: przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe z zakresu finansów i rachunkowości, oraz zagadnienia społeczne dotyczące: poznawania struktury psychofizycznej człowieka, interpretowania zachowań i funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, poznawania i stosowania norm prawnych, etycznych i kulturowych. Uczniowie tego zawodu będą realizowali program z edukacji dla bezpieczeństwa i W-F na poziomie rozszerzonym. Technik ekonomista w służbach mundurowych i cywilnych może być zatrudniony na wszystkich finansowych i ekonomicznych stanowiskach pracy w jednostkach służb wojskowych i organizacyjnych resortu obrony takich jak policja, straż pożarna, służba graniczna i celna jak również w pozostałych cywilnych podmiotach gospodarczych.

Rozszerzenie - Matematyka, Geografia

Języki obce - J. angielski, J. hiszpański


Technik Mechanik Lotniczy
- Inna nazwa zawodu: pracownik obsługi naziemnej samolotów. Technik mechanik lotniczy prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego. Dokonuje szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia. Wykonuje lub nadzoruje demontaż statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawą i w jej trakcie oraz montaż ostateczny po naprawie. Nadzoruje prowadzenie dokumentacji przebiegu napraw. Poświadcza bieżącą zdatność do lotu statku powietrznego. Praca technika mechanika lotniczego odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w hangarach i wnętrzach statków powietrznych lub płytach przedstartowych, w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości. Na wolnym powietrzu występuje znaczne nasilenie hałasu.

Rozszerzenie - Matematyka, Fizyka

Języki obce - J. angielski, J. hiszpański


Technik Awionik
- Inna nazwa zawodu: technik elektryk - osprzęt lotniczy pokładowy. Technik awionik wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej. Praca technika awionika odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w biurach konstrukcyjnych lub na wolnym powietrzu w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości, w dużym nasileniu hałasu
W warsztatach naprawczych sprzętu lotniczego może kierować zespołem pracowników (w dziale elektrycznym), wykonywać czynności konserwacyjne i naprawcze przy obiektach transportu powietrznego wyłącznie po specjalnym przeszkoleniu dla danego typu obiektu.

Rozszerzenie - Matematyka, Fizyka

Języki obce - J. angielski, J. hiszpański


Technik Mechanik
- inne nazwy zawodu np.: mechanik serwisu, technik utrzymania ruchu, technolog mechanik. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcje, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu. Może zajmować się mechaniką precyzyjną, obróbką cieplną, plastyczną, obróbką skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem. Organizuje obsługę techniczną maszyn i urządzeń. Przeprowadza konserwacje oraz regulacje maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Wykonuje rozliczenia kosztów napraw maszyn, określa normy czasowe napraw. Może nadzorować szkolenia podległych pracowników, wykonywać różne operacje ślusarskie. Najczęściej technik mechanik pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w halach produkcyjnych o dużym zapyleniu, hałasie lub na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Rozszerzenie - Matematyka, Fizyka

Języki obce - J. angielski, J. niemiecki


Technik Eksploatacji Portów i Terminali
- Zajęcia edukacyjne "Porty, terminale, lotniska" stanowią podstawę kształcenia w zawodzie. Dają wiedzę wprowadzającą, na bazie której rozwijane są i uzupełniane poszczególne zagadnienia w ramach pozostałych przedmiotów zawodowych takich jak "Podstawy logistyki i spedycji", "Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego" . Szczególnie ważne są wszystkie rodzaje portów i terminali (morskie, żeglugi śródlądowej, lotnicze, kolejowe, samochodowe). Uczeń poznaje terminologię dotyczącą eksploatacji portów i terminali, funkcje i rodzaje portów, drogi i ciągi transportowe, zasady obsługi środków transportu powietrznego i wodnego, zagadnienia obsługi pasażerów w terminalach, bezpieczną eksploatację lotnisk i portów (utrzymania nawierzchni, budowli, budynków, sieci instalacji, środków łączności, wyposażenia technicznego), systemami i urządzeniami do kontroli, organizacją transportu kolejowego, zasadami ruchu kolejowego i sygnalizacji, zasadami bezpiecznego załadunku, zagadnieniami bezpieczeństwa w portach i terminalach.

Rozszerzenie - Matematyka, Geografia

Języki obce - J. angielski, J. hiszpański

Wymagane dokumenty:

  • wyniki Testu Kompetencji,
  • Świadectwo ukończenia Gimnazjum,
  • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Podanie o przyjęcie