• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Rada Szkoły

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnętrznych PCEZ, a także:
- uchwala statut szkoły
- przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego PCEZ i opiniuje plan finansowy
- może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad PCEZ z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności PCEZ, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w PCEZ. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
Opiniuje plan pracy PCEZ, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych ora inne istotne sprawy dla PCEZ.
Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan PCEZ i występuje z wnioskami do dyrektora PCEZ, Rady Pedagogicznej PCEZ i organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
W celu wspierania działalności statutowej PCEZ Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł.
W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
- nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
- rodzice wybrani przez ogół rodziców
- uczniowie wybrani przez ogół uczniów
Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 członków
Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.
Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
1. Fragment Statutu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
Przewodniczącym Rady Szkoły jest obecnie Pan Grzegorz Doroba