• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

O projekcie - Kompetencje Wysokich Lotów

EFS

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.2 Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
1.3 Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
1.4 Tytuł projektu: Kompetencje wysokich lotów
1.5 Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 do 30.06.2014

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

2.1 Nazwa projektodawcy: Syntea S.A.
2.2 Adres siedziby: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
2.3 Dane kontaktowe: e-mail: biuro@syntea.pl, tel.: +4881 45 21 400, fax: +4881 45 21 401

III. PARTNER

3.1 Nazwa partnera: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego
3.2 Adres siedziby: ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
3.3 Dane kontaktowe: e-mail: info@pcez.pl, tel.: +4881 751 26 71, fax: +4881 759 11 53 w. 24

IV. GRUPA DOCELOWA
140 uczniów Technikum nr 1 (30 kobiet i 110 mężczyzn)
w tym:
- Technik Mechanik Lotniczy (20 uczniów)
- Technik Eksploatacji Portów i Terminali (20 uczniów)
- Technik Informatyk (30 uczniów)
- Technik Ekonomista (30 uczniów)
- Technik Mechanik (40 uczniów)

V. GRUPA DOCELOWA - WYMAGANIA

- uczęszczanie do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, tj. placówki prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie: Technik Mechanik Lotniczy, Technik Eksploatacji Portów i Terminali, Technik Informatyk, Technik Ekonomista, Technik Mechanik
- zamieszkiwanie na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów K.C.

VI. REKRUTACJA - DOKUMENTY http://portal.pcez.pl/zawartosc-dokumenty-do-pobrania-kompetencje-wysoki...

- Formularz zgłoszeniowy (wraz z Regulaminem)
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są stronie internetowej projektu, w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku oraz na spotkaniach informacyjnych.

VII. REKRUTACJA - ETAPY

Etap I: złożenie wymaganych dokumentów
• Formularz zgłoszeniowy
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są do złożenia wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik lub na spotkaniu informacyjnym.

Etap II: decyzja o zakwalifikowaniu
Informację o wynikach rekrutacji kandydaci otrzymają od wychowawców. Komisja rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu i Specjalista ds. organizacyjnych ustali listę podstawową i rezerwową, biorąc pod uwagę kryteria wyboru i kolejność zgłoszeń.

Etap III: podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie
Pierwszego dnia szkolenia kandydaci podpisują Deklarację uczestnictwa w projekcie. Podpisane dokumenty zostają przekazane do Biura Projektu. W przypadku osób niepełnoletnich, Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisują dodatkowo rodzice/rodzic lub opiekun prawny kandydata.

VIII. FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE

- należy wybrać maksymalnie 2 formy wsparcia
- zajęcia wyrównawcze z matematyki przeznaczone są wyłącznie dla uczniów ze średnią semestralną z matematyki poniżej 2,0
- z bloku szkoleń lotniczych IATA i Aptech można wybrać tylko jedno szkolenie
- zajęcia z bloku szkoleń lotniczych IATA i Aptech przeznaczone są wyłącznie dla uczniów kształcących się na kierunkach: Technik Mechanik Lotniczy i Technik Eksploatacji Portów i Terminali
- ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu Kandydata na szkolenia/zajęcia należy do komisji rekrutacyjnej

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
- zajęcia dodatkowe z matematyki, realizujące standardy egzaminacyjne, dla uczniów ze średnią semestralną z matematyki poniżej 2,0
- liczba uczestników: 20 uczniów (5 kobiet i 15 mężczyzn)
wymiar czasowy: 60 h/osoba (2 h/tydzień, II grupy 7-osobowe i I grupa 6-osobowa)
- uczestnicy otrzymają na własność zaświadczenia, materiały piśmiennicze i materiały dydaktyczne

Zadanie 2. Zajęcia dodatkowe z ICT
szkolenie IT ECCC, zawierające moduły (poziom B – średniozaawansowany, poziom C – poziom zaawansowany): Sprzęt i oprogramowanie komputerowe (poz. B), Edycja dokumentów (poz. B), Obliczenia arkuszowe (poz. C), Bazy danych (poz. B), Multimedia (poz. C), Technologie informacyjno-komunikacyjne (poz. C), Technologie mobilne (poz. C), Grafika biznesowa (poz. B). Każdy moduł kończy się egzaminem
Certyfikat ECCC potwierdza zdobycie kompetencji odpowiadających poziomem i zakresem ECDL Core. ECCC zawiera dodatkowy moduł „technologie mobilne” niedostępny w ramach ECDL.
liczba uczestników: 20 uczniów (5 kobiet i 15 mężczyzn)
wymiar czasowy: 120 h/osoba (4 h/tydzień, II grupy 7-osobowe i I grupa 6-osobowa)
uczestnicy otrzymają na własność zaświadczenia/certyfikaty, materiały piśmiennicze i materiały dydaktyczne

Zadanie 3. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, obejmujące poza ogólną wiedzą (gramatyka, słownictwo) również tematykę i słownictwo zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia. Zakres kursu: Słownictwo branżowe, Prezentacje, Język spotkań biznesowych, Korespondencja, Autoprezentacja, Pisanie krótkich informacji prasowych
liczba uczestników: 30 uczniów (7 kobiet i 23 mężczyzn)
wymiar czasowy: 60 h/osoba (4 h/tydzień, V grup 6-osobowych)
uczestnicy otrzymają na własność zaświadczenia, materiały piśmiennicze i materiały dydaktyczne
wybór podręcznika i grupy szkoleniowej nastąpi po pierwszych zajęciach (podział ze względu na poziom zaawansowania)

Zadanie 4. Blok szkoleń lotniczych IATA i Aptech (dla 30 uczniów, 7 kobiet i 23 mężczyzn)
szkolenia dla uczniów kształcących się na kierunkach: Technik Mechanik Lotniczy i Technik Eksploatacji Portów i Terminali. Uczniowie biorą udział tylko w jednym wybranym szkoleniu:
Transport towarów niebezpiecznych (certyfikacja Aptech). Zakres tematyczny: Towary niebezpieczne, Organizacja, Klasyfikacja, Identyfikacja, Pakowanie, Oznaczanie i naklejki, Magazynowanie i załadunek, Procedury awaryjne
liczba uczestników: 10 uczniów
wymiar czasowy: 32 h/osoba (II grupy 5-osobowe)
uczestnicy otrzymają na własność zaświadczenia/certyfikaty, materiały piśmiennicze i materiały dydaktyczne

Zadanie 4. Blok szkoleń lotniczych IATA i Aptech
szkolenia dla uczniów kształcących się na kierunkach: Technik Mechanik Lotniczy i Technik Eksploatacji Portów i Terminali. Uczniowie biorą udział tylko w jednym wybranym szkoleniu:
Air Transport Fundamentals (certyfikacja IATA). Zakres tematyczny: Rola i funkcjonowanie międzynarodowych organizacji lotniczych, Rola i funkcjonowanie narodowych władz lotniczych, Funkcjonowanie linii lotniczych, Rola i znaczenie lotnisk, Rola i funkcjonowanie Agencji Nawigacyjnych
liczba uczestników: 10 uczniów
wymiar czasowy: 32 h/osoba (II grupy 5-osobowe)
uczestnicy otrzymają na własność zaświadczenia/certyfikaty, materiały piśmiennicze i materiały dydaktyczne

Zadanie 4. Blok szkoleń lotniczych IATA i Aptech
szkolenia dla uczniów kształcących się na kierunkach: Technik Mechanik Lotniczy i Technik Eksploatacji Portów i Terminali. Uczniowie biorą udział tylko w jednym wybranym szkoleniu:
Szkolenie personelu obsługi naziemnej (certyfikacja Aptech). Zakres tematyczny: Praca w lotnictwie, Podstawy lotnictwa, Przemysł lotniczy, Bezpieczeństwo na płycie lotniska, Serwis obsługi naziemnej
liczba uczestników: 10 uczniów
wymiar czasowy: 40 h/osoba (II grupy 5-osobowe)
uczestnicy otrzymają na własność zaświadczenia/certyfikaty, materiały piśmiennicze i materiały dydaktyczne

Zadanie 5. Dodatkowe praktyki
dodatkowe praktyki, wykraczające poza podstawę programową obowiązującą dla danego zawodu. Opiekunowie praktyk wybiorą lokalizacje praktyk, najlepiej odpowiadające programowi nauczania
liczba uczestników: 70 uczniów (15 kobiet i 55 mężczyzn)
wymiar czasowy: 20 h/osoba
uczestnicy będą mieli zapewnioną odzież ochronną, transport i suchy prowiant

Zadanie 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
warsztaty aktywizujące z następującej tematyki: Decyzje dotyczące zawodu/kształcenia, Zainteresowania, uzdolnienia – wpływ na decyzje zawodowe, Określenie słabych i mocnych stron, Rynek pracy w regionie, kraju i UE, Dokumenty aplikacyjne
liczba uczestników: 40 uczniów (9 kobiet i 31 mężczyzn)
wymiar czasowy: 50 h/osoba (3 h/tydzień, IV grupy 10-osobowe)

IX. DANE KONTAKTOWE
http://portal.pcez.pl/zawartosc-kontakt-kompetencje-wysokich-lotow

X. WAŻNE STRONY INTERNETOWE

strona internetowa dotycząca szkoleń IT ECCC
http://www.eccc.com.pl/
strona internetowa dotycząca szkoleń lotniczych certyfikowanych przez IATA:
http://szkolenia-iata.pl/

Kompetencje Wysokich Lotów