• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Innowacja pedagogiczna

Informacja dotycząca realizacji innowacji pedagogicznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
 
Innowacje pedagogiczne realizowane w PCEZ w roku szkolnym 2013/2014

1. Technik ekonomista – klasa mundurowa
To już czwarta edycja wprowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej w formie klasy mundurowej. Początkowo klasy te funkcjonowały w I Liceum Profilowanym, jednak po zmianach w przepisach oświatowych, w których usunięto z listy szkół licea profilowane, wprowadzono klasy mundurowe do Technikum Nr 1 w PCEZ w zawodzie technik ekonomista. Nowa propozycja została przyjęta z entuzjazmem i dużym zainteresowaniem młodzieży. Obecnie mamy dwie klasy mundurowe w Technikum Nr 1 i 1 klasę w I Liceum Profilowanym.
Dla młodzieży nauka w klasie mundurowej to nie tylko zdobywanie wiedzy ogólnej i zawodowej, ale również przygoda. Uczniowie biorą udział w wielu uroczystościach i imprezach miejskich i powiatowych. Mają w programie liczne wycieczki (np. na łyżwy, narty, paint-ball, do szkół oficerskich, do służb mundurowych itp.). Klasa mundurowa nosi mundur uniwersalny, tzn. nie przypisany konkretnym służbom mundurowym. Współpracujemy z: policją, strażą pożarną, wojskiem, służbami celnymi. Uczniowie chodzą do szkoły w mundurze (oprócz piątków). Mają dodatkowe lekcje wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. W trakcie nauki są przygotowywani do testów rekrutacyjnych w służbach mundurowych.
2. Technik mechanik – klasa sportowa
Innowacja pedagogiczna w postaci utworzenia klasy sportowej w zawodzie technik mechanik wynika z potrzeb środowiska. W Świdniku brakuje klas sportowych na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. W PCEZ jest już taka możliwość. Uczeń, który trenuje w klubie sportowym określoną dyscyplinę, może jednocześnie zdobyć wykształcenie średnie i konkretny zawód, w którym z pewnością znajdzie zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Oznacza to, że młody człowiek nie musi rezygnować ze swoich pasji sportowych, aby zdobyć wykształcenie. Szkoła umożliwia takim uczniom udział w wielu treningach dostosowując plan lekcji do ich potrzeb. Jednocześnie w klasie sportowej są dodatkowe godziny wychowania fizycznego, pozwalające na poprawę sprawności i kondycji fizycznej. Dużym atutem jest możliwość trenowania na zajęciach szkolnych pod okiem znanego trenera piłki siatkowej pana Marcina Jarosza.
3. Technik informatyk – grafika komputerowa w firmie
PCEZ od lat realizuje kształcenie w zawodzie technik informatyk i widzi potrzebę wprowadzenia specjalizacji w kierunku grafiki komputerowej. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej umożliwi uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji i zwiększy szanse na zatrudnienie. Poza tym większość uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk interesuje się grafiką komputerową, szczególnie nowoczesnymi możliwościami grafiki 3D. Program innowacji pedagogicznej przewiduje również bliższy kontakt z pracodawcami branży informatycznej i bardziej praktyczną formę kształcenia. Absolwenci tej klasy będą mogli kontynuować naukę na wydziałach informatycznych i artystycznych uczelni wyższych lub podjąć pracę w przedsiębiorstwach informatycznych i reklamowych.

Tytuł: "Kształcenie służb mundurowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy przez utworzenie w Liceum Profilowanym Nr 1 w PCEZ w Świdniku klasy: profil socjalny - oddział mundurowy"

Klasa I LP Profil socjalny - oddział mundurowy zaczęła funkcjonować od 1 września 2010 r. Dokonaliśmy naboru do tej klasy w ilości 33 uczniów (obecnie jest 31 uczniów, w tym 18 dziewcząt - 2 zmieniło szkołę). Jest to najliczniejsza klasa pierwsza w tym roku szkolnym.
Uczniowie mają zakupione mundury. Chodzą w nich codziennie do szkoły oprócz piątków. Mundur powoduje, że uczniowie są pozytywnie odbierani przez środowisko szkolne, zachowują się bardziej poważnie i odpowiedzialnie.
W ramach innowacji pedagogicznej uczniowie mają dodatkowe godziny wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. W obecnej klasie pierwszej realizowane jest rozszerzenie wf. Rozszerzony zakres kształcenia obejmuje:
- wprowadzenie elementów torów sprawnościowych występujących w czasie egzaminów do służb mundurowych
- kształcenie umiejętności pływania podczas zajęć na basenie i elementów ratownictwa wodnego
- kształcenie umiejętności narciarstwa zjazdowego, strzelania do celu. Foto: http://portal.pcez.pl/c-galeria-chrzanow-2011, http://portal.pcez.pl/c-galeria-chrzanow-2012, http://portal.pcez.pl/c-galeria-chrzanow-2013, http://portal.pcez.pl/c-galeria-paintball
Szkoła uzyskała możliwość korzystania z basenu, dzięki czemu uczniowie, podczas zajęć uczą się pływać, a ci którzy już nabyli tę umiejętność, przygotowują się do egzaminu dla ratownika młodszego. Poza tym zakupiono pomoce dydaktyczne, które umożliwiają utworzenie na zewnątrz budynku torów sprawnościowych. W okresie zimowym zorganizowano wycieczki na stoki narciarskie, gdzie uczniowie na kolejnych wyjazdach doskonalili umiejętność zjazdu na nartach.
Szkoła nawiązała stałą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Świdniku oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Instytucje te realizują wspólnie ze szkołą programy zatwierdzone przez odpowiednie organy nadzorujące ich działalność. W ramach współpracy odbywają się spotkania z uczniami w szkole wymienionych służb mundurowych, wycieczki do Komend w prezentacją sprzętu i sposobów działania. Planowane są również działania polegające na towarzyszeniu uczniów podczas wykonywania obowiązków służbowych, zapoznanie z obsługą różnych urządzeń wykorzystywanych przez służby mundurowe. Porozumienia zawarte między szkołą a w/w służbami zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo i uzyskiwane cele edukacyjne. Foto: http://portal.pcez.pl/c-galeria-innowacja-pedagogiczna. Program innowacji pedagogicznej jest realizowany w Liceum Profilowanym - profil socjalny. Podstawa programowa profilu socjalnego bardzo dobrze współgra z realizacją innowacji w postaci utworzonej klasy mundurowej. Zawarte w podstawie programowej treści kształcenia w dużym zakresie przygotowują w sferze psychologicznej i zawodowej do pracy w służbach mundurowych. Jednocześnie szkoła daje dużą elastyczność w podejmowaniu przez uczniów decyzji dotyczących planów zawodowych. Młodzież nabywa wiadomości z zakresu pomocy społecznej, psychologii, socjologii, filozofii, zawodoznawstwa, elementów prawa oraz umiejętności sportowe. Tak szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności pozwala uczniom planować dalszą edukację w wielu kierunkach lub zatrudnienie w różnorodnych miejscach pracy.