• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Nr 1

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Operator obrabiarek skrawających ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia parametry skrawania, dobiera i mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. Przeprowadza obróbkę próbną, instruuje operatorów, jak poprawnie wykonywać czynności podczas użytkowania obrabiarek, kontroluje i koryguje przebieg obróbki. Mierzy i sprawdza wymiary i kształty obrabianych przedmiotów za pomocą sprawdzianów oraz przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych. Kontroluje i reguluje przebieg obróbki oraz koryguje błędy kształtu i wymiarów , spowodowane zużyciem ostrza. Czyści i konserwuje użytkowane obrabiarki, narzędzia i uchwyty. Kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających odbywa się w trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjum.

Operator obrabiarek skrawających może kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik może je podwyższać w szkołach wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. Ślusarz naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw. Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części. Przeprowadza próby po naprawach. Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego. Ślusarz może pracować w zakładach usługowych napraw sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego itp. Może prowadzić również własny warsztat ślusarski.

KLASA WIELOZAWODOWA: Uczniowie wspólnie realizują zajęcia z przedmiotów ogólnych. Zajęcia teoretyczne zawodowe odbywają się w ramach kursów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCEZ, a zajęcia zawodowe praktyczne będą odbywały się u pracodawców. Uczeń dostarcza zaświadczenie o przyjęciu na praktykę od konkretnego pracodawcy, u którego będzie realizował zajęcia praktyczne. Klasa patronacka umożliwia odbycie płatnych staży u pracodawców.

MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ - wykonuje przeglądy stanu technicznego, konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych.

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH – montuje instalacje centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz rurociągi

ŚLUSARZ – dokonuje obróbki metali przy użyciu narzędzi, przyrządów i maszyn skrawających

LAKIERNIK – przygotowuje elementy do lakierowania, lakieruje, konserwuje, naprawia elementy metalowe, takie jak karoseria samochodowa, statki powietrzne i inne.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – naprawia, modyfikuje urządzenia elektryczne i elektroniczne w samochodach i innych urządzeniach transportowych.

BLACHARZ SAMOCHODOWY – dokonuje napraw w samochodach, wykonuje zabezpieczenia i konserwacje pojazdów, wykorzystuje urządzenia do obróbki blachy i metalu.

ELEKTRYK - zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych.

PIEKARZ - prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa

FRYZJER - oraz inne wybrane przez ucznia

Wymagane dokumenty:

  • wyniki Testu Kompetencji,
  • Świadectwo ukończenia Gimnazjum,
  • podanie z systemu rekrutacji elektronicznej wydrukowane i złożone wyłącznie w szkole pierwszego wyboru,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Rekrutacja elektroniczna