• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Szkoła przy lotnisku - program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

pon., 11/10/2010 - 11:00

Projekt "Szkoła przy lotnisku - program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu zrealizowany zostanie program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego
w Świdniku, który obejmuje następujące działania:

1. certyfikacja szkoły na organizację zgodną z przepisami EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego), tj. uzyskanie statusu ośrodka szkoleniowego w zawodzie mechanika lotniczego, zgodnie z normą Part-147
2. dostosowanie programu nauczania w zawodzie mechanik lotniczy do wymagań i standardów europejskich (przepisy Part-66)
i uruchomienie fakultatywnych zajęć uzupełniających w tym zakresie;
3. budowanie forum współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
4. doposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne;
5. realizacja językowych zajęć dodatkowych z języka angielskiego i hiszpańskiego oraz uruchomienie szkolnej modelarni;
6.wsparcie metodyczne dla doradców zawodowych w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży.

Zatem działania projektu skierowane będą zarówno do uczniów szkoły zawodowej, jak i nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych oraz lokalnych pracodawców.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w PCEZ oraz roli jaką odgrywa szkoła w kształcenia kadr,
w szczególności w branży lotniczej.

Realizacja projektu zakończy się w lipcu 2012 roku.