• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Konkurs plastyczny poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski.

czw., 03/03/2016 - 18:43

K O N K U R S

Dyrekcja i nauczyciele Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku zapraszają wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu świdnickiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod patronatem Starosty Świdnickiego poświęconym 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:
1. Rysunek
2. Rzeźba-model
3. Prezentacja multimedialna

Celem konkursu jest rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, tworzenia więzi z „małą Ojczyzną” oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

Prace należy przesłać pocztą na adres Organizatora, z dopiskiem „ Konkurs plastyczny z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski” w terminie do 31.03.2016 ( data ostatecznego dostarczenia do Organizatora), na adres Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, 21-045 Świdnik, ul. Szkolna 1, lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Osoby odpowiedzialne z ramienia szkoły ( do kontaktu): Teresa Malesa – pedagog szkolny, Lidia Wiącek – nauczyciel przedmiotów zawodowych (tel. 81 7512671)
KONKURS