• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

EFRR - Projekt 13.6

EFRR

Tytuł:
Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez powiat świdnicki

Cel projektu:

Poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców jak i uczniów, którzy wybierają naukę w szkołach zawodowych, jest stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia / doposażenia warsztatów i pracowni. Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego (w tym: roboty modernizacyjne, instalacyjne, wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie typu LED) oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Główną grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy województwa lubelskiego w tym uczniowie w wieku powyżej 16 roku życia oraz podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujące z placówką w tym pracodawcy.

W ramach projektu w PCEZ Świdnik zrealizowano działania:
1. CKP – przebudowa hali warsztatów szkolnych (podział na pracownie: lotnicza, mechaniczne, remont toalet i pomieszczeń przyległych do hali, wymiana instalacji elektrycznej).
Wyposażenie: pracownia lotnicza, pracownia awioniki, symulator lotu, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownia obrabiarek konwencjonalnych, spawalnia, pracownia badan nieniszczących, pracownia drukarek 3D.

2. Budynek szkoły (II piętro) – wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenie, remont – ściany, sufity,
w niektórych salach – podłogi, sieć komputerowa.
Wyposażenie: modele, plansze i inne urządzenia specjalistyczne, serwery, laptopy, projektory, telewizory oraz oprogramowanie specjalistyczne kierunkowe.

Dofinansowanie projektu z UE:
2 971 504,83

Beneficjent:
Powiat Świdnicki w Świdniku